روغن شترمرغ افسانه های زیادی در کشورهای مختلف دنیا دارد


مثلا

مردم چین معتقدند اگه در جهزیه دختر روغن شترمرغ بگذارند بچه اول پسر می شود


مردم مکزیک معتقدند اگر در قبر مرده روغن شترمرغ بذاری او امرزیده می شود


مردم کنگو معتقدند روغن شترمرغ اجنه را دور می کند


مردم صزبستان معتقدند نگهداری از روغن شترمرغ و سگ باعث خوشبختی می شود


مردم سریلانکا معتقدند مصرف  روغن شترمرغ  عمر را زیاد می کند


مردم آلمان معتقدند روغن شترمرغ قدرت بدنی را زیاد می کند


مردم سوئد هیچ نظری در مورد روغن شترمرغ ندارند


این مطلب را  google translate ترجمه کرده است:

Ostrich oil myth many different countries around the world

For example

Chinese people believe that if a girl Jhzyh Ostrich oil is their first baby boy

Mexican people believe the dead in the grave, ostrich oil, let him be forgiven

Ostrich oil Congolese people believe that goblins away

Szbstan people believe that the maintenance of ostrich oil and cause the dog to be happy

Szrylanka people believe ostrich oil consumption may increase longevity

German people believed to increase stamina ostrich oil

Swedish people have no idea about the ostrich oil